wtorek, 22 września 2015

Cele Fundacji Zarzewie - wersja roboczaCele statutowe Fundacji „Zarzewie” – wersja robocza

§ x

1. Celem Fundacji jest prowadzenie, promowanie i finansowanie projektów – z dziedziny edukacji, kultury, sztuki, ochrony zdrowia oraz interdyscyplinarnych – na rzecz otwartego, tolerancyjnego i zintegrowanego społeczeństwa, stwarzającego każdej osobie szanse na realizację jej potencjału; to z kolei przełoży się zwrotnie na wzmocnienie społeczeństwa jako całości.

2. Projekty te dotyczą w szczególności:
 1. kształtowania i promowania krytycznego myślenia, autorefleksji i samodzielnego działania zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jako zabezpieczenia przed manipulacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz warunku sukcesu w nowoczesnym świecie,
 2. tworzenia ram dla komunikacji i wymiany myśli oraz doświadczeń poprzez kontakty między ludźmi i ich grupami, w tym kontakty międzynarodowe,
 3. wspierania kreatywności, twórczości oraz całościowego i integralnego rozwoju osób jako profilaktyki zaburzeń i chorób psychicznych oraz wykluczenia społecznego,
 4. leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, wspierania ich i ich bliskich oraz rehabilitacji (w tym społecznej i zawodowej),
 5. wyrównywania szans i wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich grup w aktywizacji, samoorganizacji i integracji społecznej,
 6. zwiększania świadomości społecznej, edukowania, informowania i rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat: integralnego rozwoju, wartości krytycznego myślenia i autorefleksji oraz mechanizmów manipulacji, wykluczenia społecznego, zaburzeń i chorób psychicznych,
 7. prowadzenia badań na temat wszelkich form wykluczenia społecznego oraz opracowywania metod wspierania wychodzenia z niego,
 8. prowadzenia badań na temat myślenia i komunikacji oraz procesów zachodzących w grupach.
§ y

Realizacji celów opisanych w §x służy między innymi:
 1. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie spotkań, konferencji, warsztatów, festiwali, wystaw, kiermaszy i innych wydarzeń,
 2. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wycieczek, półkolonii, kolonii, obozów i innych akcji wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wymiany młodzieży oraz wolontariatu młodzieżowego,
 4. powoływanie i prowadzenie placówek oświatowych,
 5. finansowanie i organizowanie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 6. finansowanie i prowadzenie grup wsparcia, terapeutycznych i rozwoju osobistego,
 7. powoływanie i prowadzenie podmiotów służących aktywizacji, rehabilitacji i integracji osób wykluczonych społecznie (bądź zagrożonych takim wykluczeniem) oraz wspieranie samoorganizacji tych osób i ich grup,
 8. działalność wydawnicza,
 9. organizowanie akcji profilaktycznych, promocyjnych i edukacyjnych,
 10. finansowanie i prowadzenie badań naukowych,
 11. współpraca z mediami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji.

poniedziałek, 21 września 2015

Zaczynamy!!!


Zapraszamy Was do współtworzenia Fundacji, którą zakładamy. Jej robocza nazwa to Zarzewie.

Według Słownika Języka Polskiego PWN zarzewie to:
1. «początek lub źródło czegoś»
2. «miejsce, w którym coś się zaczyna tlić lub palić»
3. daw. «żarzące się węgle używane do rozniecania ognia»
Tym właśnie ma być Fundacja – miejscem, w którym coś dobrego się zacznie. Początkiem, a czasem nowym otwarciem. Źródłem zmian. Chcemy robić rzeczy, które umożliwią każdemu realizację jego potencjału. Zarówno tym, którzy dopiero stają się częścią społeczeństwa, jak i tym, którzy z najróżniejszych powodów są z niego wykluczeni.

Dzieciom i młodzieży chcemy zapewnić na przykład zajęcia (warsztaty itp.), które uczą samodzielnego myślenia i świadomego przeżywania emocji. Ochroni je to przed manipulacją i da szansę na sukces w nowoczesnym świecie. A być może siłę, by go zmieniać.

Z kolei zagrożonym wykluczeniem bądź już wykluczonym (z dowolnego powodu) ze społeczeństwa Fundacja da szansę na powrót do niego, na szukanie dróg satysfakcjonującego życia – dla siebie i dla innych. Będziemy na przykład działać w kierunku powołania ośrodka, w którym będą mogły przebywać i leczyć się osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz opracowywać i realizować
kompleksowe, interdyscyplinarne programy służące ich integracji ze społeczeństwem.

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie jest nasze podejście i nasze cele – zarówno tych, którzy wraz z nami chcą tworzyć Fundację od podstaw, jak i tych, którzy zechcą ją być może wykorzystać do realizacji własnych, autorskich projektów. Oraz każdego, kto będzie chciał wspierać nas w dowolny sposób czy po prostu sympatyzować.

Z pozdrowieniami

Ewa i Tomek Drzazgowscy