O naszych celach

Cele statutowe Fundacji Zarzewie1. Celem Fundacji jest prowadzenie, promowanie i finansowanie projektów – z dziedziny edukacji, kultury, sztuki i ochrony zdrowia – na rzecz otwartego, tolerancyjnego i zintegrowanego społeczeństwa, stwarzającego każdej osobie szanse na realizację jej potencjału.

2. Projekty te dotyczą w szczególności:

 1. kształtowania i promowania krytycznego myślenia, autorefleksji i samodzielnego działania zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jako zabezpieczenia przed manipulacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz warunku sukcesu w nowoczesnym świecie,
 2. tworzenia ram dla komunikacji i wymiany myśli oraz doświadczeń poprzez kontakty między ludźmi i ich grupami, w tym kontakty międzynarodowe,
 3. wspierania par planujących dzieci oraz oczekujących na ich narodziny, a także młodych rodziców poprzez upowszechnianie wiedzy o porodzie naturalnym, w tym o porodzie w domu, oraz modelu opieki nad dzieckiem nazywanym rodzicielstwem bliskości, jak również rozpoznawanie rozpowszechnionych w społeczeństwie stereotypów i fałszywych przekonań dotyczących kobiety ciężarnej, rodzącej i zachowania noworodka oraz małego dziecka,
 4. ochrony zdrowia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, wspierania ich i ich bliskich oraz rehabilitacji (w tym społecznej i zawodowej),
 5. wyrównywania szans i wspierania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich grup w aktywizacji, samoorganizacji i integracji społecznej,
 6. zapobiegania patologiom indywidualnym i społecznym (w tym prewencji samobójstw i innych aktów autoagresji),
 7. zwiększania świadomości społecznej, edukowania, informowania i rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat: integralnego rozwoju, wartości krytycznego myślenia i autorefleksji oraz mechanizmów manipulacji, wykluczenia społecznego, zaburzeń i chorób psychicznych,
 8. prowadzenia badań na temat wszelkich form wykluczenia społecznego oraz opracowywania metod wspierania wychodzenia z niego,
 9. prowadzenia badań na temat myślenia i komunikacji oraz procesów zachodzących w grupach.


Realizacji tych celów służy między innymi:
 1. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów (w tym kursów językowych), festiwali, wystaw, kiermaszów i innych wydarzeń,
 2. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wycieczek, półkolonii, kolonii, obozów i innych akcji wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wymiany młodzieży oraz wolontariatu młodzieżowego,
 4. powoływanie i prowadzenie placówek oświatowych,
 5. finansowanie i organizowanie leczenia osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 6. finansowanie i prowadzenie grup wsparcia, terapeutycznych i rozwoju osobistego,
 7. powoływanie i prowadzenie podmiotów służących aktywizacji, rehabilitacji i integracji osób wykluczonych społecznie (bądź zagrożonych takim wykluczeniem) oraz wspieranie samoorganizacji tych osób i ich grup,
 8. działalność wydawnicza,
 9. organizowanie akcji profilaktycznych, promocyjnych i edukacyjnych,
 10. finansowanie i prowadzenie badań naukowych,
 11. współpraca z mediami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza