niedziela, 6 maja 2018

Nie chcemy więcej punktów sprzedaży alkoholu w Chojnicach

Ratusz chojnicki planuje zwiększenie maksymalnej liczby punktów, w których można kupić alkohol do 260, nie licząc miejsc, gdzie można go spożyć na miejscu. Tymczasem zgodnie z wytycznymi WHO w Chojnicach nie powinno być ich więcej niż 40


Korzystając z prawa do udziału w konsultacjach projektowanej uchwały, zgłosiliśmy następujące uwagi:

"Jako organizacja, do której statutowych celów należy m.in. zapobieganie patologiom indywidualnym i społecznym, kategorycznie sprzeciwiamy się zwiększeniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chojnice.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1000-1600 mieszkańców. W przypadku Chojnic nie powinno ich być zatem więcej niż 25-40.

W praktyce ta liczba powinna uwzględnić również fakt, że w Gminnym programie rewitalizacji miasta Chojnice za obszar zdegradowany uznano tereny zamieszkane przez 34,9 proc. populacji. Za jedno z kryteriów degradacji uznano nasycenie zjawisk kryzysowych w aspekcie społecznym. Zgodnie z badaniami, używanie alkoholu (zwłaszcza uzależnienie) jest wprost związane nie tylko z zaburzeniami zdrowia psychicznego i fizycznego, lecz również z ubóstwem i liczbą przestępstw (w tym przeciwko życiu i zdrowiu oraz przemocą domową).

Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują na wyraźny związek między dostępnością alkoholu (gęstość sieci sprzedaży, godziny otwarcia) a wielkością jego spożycia, a co za tym idzie – rozpowszechnieniem związanych z nim patologii.

W związku z powyższym wnosimy o:
  1. zmniejszenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chojnice; 
  2. dokonanie przeglądu funkcjonujących zezwoleń pod kątem związku sieci sprzedaży alkoholu (gęstość, lokalizacja, godziny otwarcia) ze zdiagnozowanymi patologiami społecznymi dotyczącymi konkretnych obszarów miasta;
  3. uwzględnienie w projektowanej ustawie dokumentów wyznaczających politykę miasta, w tym Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice."